តេស្តរបស់លេងថ្មី

ប្រហែលជាចំណូលចិត្តខាងច្រៀងលេងរបស់ខ្ញុំបង្ហាញខ្លាំងពេកហើយបានជាគាត់គ្រាន់តែដើរកាត់ឃើញរបស់នេះក៏នឹកឃើញដល់ខ្ញុំ ហើយក៏ទិញជាកាដូ ហាហាហា 😆 ។

អរគុណបង អាង សម្រាប់អំណោយ 😀 ។

5 comments on “តេស្តរបស់លេងថ្មី

    • អត់​ប្រើ​ផង​បង មិន​ទម្លាប់​ទើប​ចេះតែ​ភ្លេច​។ បើសិនជាសរសេរអត្ថបទ​វែង វាយចបហើយទើបត្រឡប់មកដាក់ចន្លោះ​ត្រង់​កន្លែងចុះបន្ទាប់អត់ស្អាត​ 🙂

      • អត្ថបទ​វាយ​នៅ​ណា​ក៏​ដោយ ពេល​យក​មក​ផុស​ យើង​សារ៉េ​បាន​តើ ។ អង្គុយ​សារ៉េ​តិចៗ ទៅ។ វា​មិន​មែន​រឿង​ភ្លេច ឬ​មិន​ទម្លាប់​អី​ទេ វា​ជា​ក្បួន​វាយ​របស់​យូនីកូដ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s