ជូនពរឆ្នាំថ្មី!!!!!!!!!!!!!!!

ជូនពរឆ្នាំថ្មី   ឆ្នាំសុខសិរី

ឆ្នាំមានរិទ្ធា     ឆ្នាំមានជ័យជោគ

ឆ្នាំផុតរោគា     ឆ្នាំអស់ទុក្ខា

ដល់ខ្មែរគ្រប់ប្រាណ!!!

ពីខ្ញុំបាទ សុផាត :)!!!!!!!!!!!!!

Advertisements

14 comments on “ជូនពរឆ្នាំថ្មី!!!!!!!!!!!!!!!

 1. ជូនពរឆ្នាំថ្មីដូចគ្នា សុផាត! ចុះអត់ទេៅលេងស្រុក ទេអីហ្នឹង??

  • ខ្ញុំអាយុ 25ឆ្នាំ ខែក្រោយ! សង្ស័យសុផាត ប្អូនខ្ញុំទេដឹងនៀក ឃើញរូបថតសុផាតដូចក្មេងដែរហ្នឹង។ ចុះសុផាត?

   • ខ្ញុំកើតឆ្នាំ៨៩ គិតតាមថ្ងៃខែខ្មែរ និងបារាំងខុសគ្នា តើត្រូវបា្រប់មួយណាទៅ? 😀

   • ហិហិ.. គិតទេៅគ្រាន់តែរាប់អាយុចង់វង្វេង ហាសហាស គិតតាមខ្មែរផង ចិនផង បារាំងផង…. 🙂

    ថាប្អូនខ្ញុំ ប្អូន មែន តែហេៅខ្ញុំ រ៉ាវី ចុះ ព្រោះអត់ទាន់ចង់ចាស់ទេ…. ខ្ញុំ 87

    • ហេហេ តែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថារ៉ាវីស្រី ឬប្រុសទេ។
     ជួយប្រាប់ផង ហេហេ 😀

    • អត់មានអីអាលីង ផាតអើយផាត!! សព្វថ្ងៃអាណិតខ្លួនណាស់ ដើរចូលផ្ទះអ្នកនេះតិច អ្នកនោះតិច យប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ណុង.. 😦

     • កម្សត់អីយ៉ាងនេះទេលោកអើយ 😥

      ចុះមិចមិនសង់ផ្ទះមួយនឹងគេទៅ? 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s