វិធី​ងាយៗ​ក្នុងការ​ដាក់​ Password ការពារ​ Folder ក្នុង Window7

នេះជា​វិធីដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងការ​ការពារ Folder របស់អ្នក ដោយ​មិនចាំបាច់​ប្រើកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗ។ ងាយៗដោយគ្រាន់​តែ​អនុវត្ត​តាម​ជំហ៊ាន​​​វិធី​ខាងក្រោម៖

១. បង្កើត​ថ្មី បន្ទាប់មកចុចស្តាំ(Right Click) លើទី​ទំនេរ រួចជ្រើស​រើស​យក New => Text Document

២. បើក Text Document  ដែលអ្នកបានបង្កើតនោះ រួចចម្លងកូដខាងក្រោម​ចូល

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

***ប្តូរ​អក្សរ​ពណ៌ក្រហម​ក្នុងកូដខាងលើ( PASSWORD_GOES_HERE) ទៅជាលេខសំងាត់សម្រាប់ Unlock Folder។

ឧៈ if NOT %pass%== 123456 goto FAIL។ បន្ទាប់មក រក្សាឯកសារនោះ ជាប្រភេទ .bat ដោយសរសេរឈ្មោះពេញ​ ឧទាហរណ៍ locker.bat។ រួចប្តូរ Save as type ជា All Files (*.*)។

៣. Double click លើ file(locker.bat) ដែលបានបង្កើតអំបាញ់មិញ នោះវានឹង​បង្ហាញ Folder ថ្មីមួយ​ទៀត​ឈ្មោះថា Private ដែលអ្នក​អាច​ផ្ទុកឯកសារ​របស់អ្នក​នៅក្នុង​នោះ។

៤. Double click លើ locker.bat ម្តងទៀត នោះវានឹងចេញផ្ទាំង​ prompt ដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លើយ ថាតើចង់ lock folder នេះ ឬអត់ (Y/N)។ សរសេរ Y រួច Enter បើអ្នកចង់ lock folder នេះ។

៥. បើអ្នកចង់ Unlock  Folder វិញ អ្នកគ្រាន់តែ Double Click លើ locker.bat រួចវាយ ពាក្យសំងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​កូដ​ខាង​លើជាការស្រេច។

 

សាកល្បង​​ដោយខ្លួនឯង 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s