របៀបបើកមើលឯកសារនៅក្នុងFolderដែលLock passwordដោយកម្មវិធី Lockdir.exe

Lockdir.exe ជាកម្មវិធីសុវត្ថិភាពមួយ​​សំរាប់ធ្វើការlock passwordនូវ folder ឬឯកសារផ្សេងៗ ដែលអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកដ៏ទៃចូលមើល ឬលុបឯកសាររបស់អ្នក។ ក្នុងករណីប្រសិនបើអ្នកភ្លេចពាក្យសំងាត់ដែលអ្នកបានដាក់ជាមួយកម្មវិធីនេះ អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហ៊ានដូចខាងក្រោម៖

==>ចូលទៅfolderដែលត្រូវបានlock

==>ចូលទៅfolder and search option ដោយចុចលើ organize>folder and search option >ចុចលើtab View > ដោះchecked(unchecked)”hide protected operating system files(recommended)”។ >បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញfileមួយឈ្មោះថា​ thumbs.ms ដែលមានរូបPrinterជាIcon ។

==>ដាក់humbs.msទៅជាfile rar ដោយម៉ៅស្តាំ(Right Click)លើthumbs.ms >add to thumbs.ms.rar

==>បើកfile thumbs.ms.rar(no need extract file) >បើកfolder បន្តបន្ទាប់ អ្នកនឹងឃើញឯកសារដែលlock នៅក្នុងfolder។

ទាញយកកម្មវិធី Lockdir.exe ចុចទីនេះ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s