មានជីវិត ត្រូវមានសង្ឃឹម

មានជីវិត ត្រូវមានសង្ឃឹម

I. បើព្រះអាទិត្យនៅមានរស្មី បើរាល់រាត្រីច័ន្ទនៅតែមាន ចូរកុំតូចចិត្តនឹងជីវិតដូចព្យុះភ្លៀង ជួនរាំងជួនភ្លៀងមិនទៀងទាត់នោះ។

II. យើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែក្រោកឈរ ប្រឈមមុខប្រឆាំងនឹងជីវិត ចូរកុំតូចចិត្តនឹងព្រហ្មលិខិត ដែលកម្រិតជីវិតយើងយ៉ាងនេះ។

R. ជីវិតយើងមិនអស់សង្ឃឹមរហូតទេ យើងត្រូវតែ ត្រូវតែខំពុះពារ មិនយូរមិនឆាប់ឃើញច្បាស់មានដួងច័ន្ទ្រា ពេលព្យុះព្យោរមារបក់បោករួចហើយ។

III. យើងត្រូវខំសម្លឹងទៅឲ្យឆ្ងាយ កុំឲ្យជីវិតក្លាយឥតន័យ បើព្រះអាទិត្យនៅមានពន្លឺរាល់ថ្ងៃ ជីវិតត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹម។

Advertisements

6 comments on “មានជីវិត ត្រូវមានសង្ឃឹម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s