អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជូយរំលែកទុក្ខដល់ជនជាតិជប៉ុន……

 

សូមចូលរួមជាវិភាគទាន ឬសរសេរជាសាររំលែកទុក្ខដល់ជនជាតិជប៉ុន នៅស្ថានទូតជប៉ុនដែលមានអាសយដ្ឋាន លេខ១៩៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១។ ពេលវេលា ពីម៉ោង១០ ដល់ម៉ោង១២ និងពីម៉ោង១៤ ដល់ម៉ោង១៦។ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម អាចទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកវប្បធម៌ និងពត៌មានស្ថានទូតជប៉ុនៈ

លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ២១០ ៣៣១។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s