ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Firfox ដំណើរការលឿន?

អ្នកអាចសាកល្បងតាមវិធីសាស្រ្តដូចខាងក្រោមៈ

1.Type “about:config” into the address bar and hit return. Scroll down and look for the following entries:

network.http.pipelining

network.http.proxy.pipelining

network.http.pipelining.maxrequests

Normally the browser will make one request to a web page at a time. When you enable pipelining it will make several at once, which really speeds up page loading.

2. Alter the entries as follows:

Set “network.http.pipelining” to “true”  – Just double click to change the value

Set “network.http.proxy.pipelining” to “true”

Set “network.http.pipelining.maxrequests” to some number like 30. This means it will make 30 requests at once.

3. Lastly right-click anywhere and select New-> Integer. Name it “nglayout.initialpaint.delay” and set its value to “0”. This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it recieves.

try it urself! 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s