វិភាគគណិតវិទ្យាមួយគ្នា

 

Advertisements

7 comments on “វិភាគគណិតវិទ្យាមួយគ្នា

  1. ហា៎ មិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នោះទេ ប្រុសៗលូវក៏រកតែម៉ាន់នីដែរណា៎ ចឹងMan = double money 😀

  2. អា​សមីការ​ផស់​សុផាត​ឯង​ណឹង ជា​សមីការ​អត់ន័យ​ផង​ណឹង! ព្រោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រង់​ចំណុច​ទី ៤ អត់​ន័យ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s