រីករាយឆ្នាំថ្មី!


រីករាយឆ្នាំថ្មី! ពីខ្ញុំ សុផាត សូមជូនពរប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ​ដំណើរកំសាន្តទាំងទីជិត ទីឆ្ងាយសូមសុខប្រកបតែសុវត្ថិភាព ប៉ងប្រាថ្នាអ្វី​ សូមឲ្យបានសំរេចដូចបំណង។

ជាពិសេសអ្នកភូមិយើងគ្រប់គ្នា អ្នកមិនទាន់មានគូរ សូមឲ្យឆាប់មានគូរ!  😀

Advertisements

2 comments on “រីករាយឆ្នាំថ្មី!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s