សំនូរត្រៀមសំរាប់មុខវិជ្ជា Ap

សំរាប់និស្សិត ស៊ីតិក ឆ្នាំទី២។ បើអាចសុំជូយឆ្លើយសំនួរទាំងនេះផង​ 😀 ។ final​ នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី២០ នេះហើយ។

ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក

សូមអរគុណ!:D

Advertisements

10 comments on “សំនូរត្រៀមសំរាប់មុខវិជ្ជា Ap

  1. រៀនជាមួយមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ងាយស្រួលជាង។ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s