នរណាខ្លះបានចូលរួមក្នុងការកាន់ទុក្ខនៅថ្ងៃនេះ ២៥ វិច្ឆកា ២០១០!

២៥​ វិច្ឆកា​ ២០១០ ជាថ្ងៃដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្រ្តក្នុងការកាន់ទុក្ខរបស់ជនរួមជាតិកម្ពុជា​ទាំងអស់ចំពោះអ្នកដែលបានទទួលមរណៈភាពនៅថ្ងៃទី២២ វិច្ឆកា ២០១០។ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពិធីកាន់ទុក្ខថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនិងមិត្តភក្ដិមូយចំនួនបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់​កាន់ទុក្ខ​(អាវស ខោខ្មៅ) ចុះអ្នក?។ដូចអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយ អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ អានោចអធម្មប៉ុណ្ណាដែលស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ។ ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូប ទោះបីមិនមានសាច់ញាតិ បងប្អូន មិត្តភក្តិនៅក្នុងចំនោមនោះ ប៉ុន្តែក៏នៅទប់អារម្មណ៍មិនបានពេលដែលបានឃើញ​ទិដ្ឋភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿនេះ។​ ដូច្នេះ បើអាចយើងគួរតែចូលរួមកាន់ទុក្ខក្នុង​សំលៀកំពាក់​​កាន់ទុក្ខ។

ខ្មែរ ស្រលាញ់ ខ្មែរ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s